Kelmės autobusų parkas

Autobusų stoties informacija +370 427 61333

 administracija@kelmesautobusai.lt

Daugiau rezultatų..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-153

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Kelmės rajono savivaldybėje taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu
Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. 3-664 redakcija) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių ir bagažo vežimą.

2. Taisyklės nustato važiavimo autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Kelmės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) tvarką, keleivių bilietų (toliau – bilietas) rekvizitus, jų pardavimo ir grąžinimo tvarką, bagažo maksimalų dydį ir svorį, bagažo ir gyvūnų vežimo tvarką, draudžiamų vežti ir saugoti daiktų sąrašą, rastų daiktų saugojimo ir realizavimo tvarką, keleiviams aptarnauti skirtų stotelių miesto ir rajono keliuose įrengimo ir priežiūros tvarką, keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarką.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (toliau – Kodeksas).

II SKYRIUS

EKIPAŽO DOKUMENTAI

4. Reguliarių vietinio (miesto ir priemiesčio) reisų metu ekipažas privalo turėti:

4.1. Lietuvos Respublikoje išduotos licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje, kopiją arba Lietuvos Respublikoje išduotos bendrijos licencijos kopiją, jei vežėjas veiklą vykdo turėdamas bendrijos licenciją vežti keleivius, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje. Reikalavimas turėti bendrijos licencijos kopiją netaikomas, kai šis dokumentas išduotas elektroniniu būdu;

4.2. kasos aparatą (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai kasos aparatų naudoti nereikia arba kai vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutuose naudojama bilietų sistema, integruota į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą arba Savivaldybės taryba priima sprendimą vežti keleivius vietinio (miesto ir (ar) priemiesčio) susisiekimo maršrutais nemokamai) ir bilietus;

4.3. leidimą vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. Reikalavimas turėti leidimą netaikomas, jei šis dokumentas išduotas naudojantis licencijų informacine sistema;

4.4. bilietų kainoraštį (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose ir vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrutuose, jei vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrute naudojama bilietų sistema, integruota į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą arba Savivaldybės taryba priima sprendimą vežti keleivius vietinio (miesto ir (ar) priemiesčio) susisiekimo maršrutais nemokamai);

4.5. ekipažo vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus.

5. Užsakomųjų reisų metu ekipažas privalo turėti:

5.1. Lietuvos Respublikoje išduotos licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje, kopiją arba Lietuvos Respublikoje išduotos bendrijos licencijos kopiją, jei vežėjas veiklą vykdo turėdamas bendrijos licenciją vežti keleivius, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje. Reikalavimas turėti bendrijos licencijos kopiją netaikomas, kai šis dokumentas išduotas elektroniniu būdu;

5.2. keleivių vežimo užsakomuoju reisu sutartį (ar patvirtintą jos kopiją), sudarytą tarp vežimo paslaugos užsakovo ir vežėjo;

5.3. keleivių vežimo lapą, išskyrus atvejus, jeigu keleivių grupės vežamos į tos pačios savivaldybės teritorijoje vykstančius renginius, kaip numatyta Kodekso 18 straipsnio 5 dalyje. Keleivių vežimo lapų formos, jų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3-24 „Dėl Keleivių vežimo lapų formos, jų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 3-540 redakcija);

5.4. ekipažo vairuotojų darbo ir poilsio režimo apskaitos dokumentus.

III SKYRIUS

AUTOBUSŲ STOTELIŲ ĮRENGIMAS

6. Stotelių vietas vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutuose nustato Savivaldybės administracija, suderinusi su kelio (gatvės) savininku (valdytoju). Stoteles įrengia ir nustatyto pavyzdžio kelio ženklus įrengia kelių (gatvių) savininkai (valdytojai).

7. Vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose reisų tvarkaraščių skelbimą, atnaujinimą, pakeitimą stotelėse organizuoja uždaroji akcinė bendrovė „Kelmės autobusų parkas“.

8. Stotelės įrengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747 „Dėl Reikalavimų gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, patvirtinimo“, kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, ir statybos techniniureglamentu STR 2.06.04:2014„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“. Kelio ženklai „Stotelė“ statomi pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, ir susisiekimo ministro tvirtinamų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus, ant ženklo nurodomas stotelės pavadinimas.

IV SKYRIUS

VEŽĖJO, EKIPAŽO, KELEIVIO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9. Vežėjas privalo užtikrinti:

9.1. kad būtų laikomasi nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

9.2. saugų keleivių, gyvūnų ir bagažo vežimą;

9.3. nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą;

9.4. kad keleiviai būtų vežami techniškai tvarkinga transporto priemone;

9.5. kad ekipažas darbo metu dėvėtų tvarkingą ir švarią darbinę aprangą;

9.6. kad ekipažas vadovautųsi Kodekso 22 straipsnyje nustatytomis teisėmis. Taip pat ekipažas turi teisę laikinai nutraukti reguliarų reisą, esant neišvažiuojamiems keliams ir sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai pranešęs vežėjui ir eismo tvarkaraštyje numatytoms autobusų stotims bei leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusiai įstaigai, taip pat tiesioginiam priemiestinių maršrutų užsakovui (Savivaldybės administracijai);

9.7. kad ekipažas vadovautųsi Kodekso  22 straipsnyje nustatytomis pareigomis. Taip pat ekipažas privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkyti salone, garsiai klausyti radijo imtuvo, magnetofono ar vaizdo leistuvo, jeigu tai nepriimtina bent vienam keleiviui, ir pan.);

9.8. ekipažo nariams, vežantiems keleivius, transporto priemonėje draudžiama rūkyti, garsiai klausyti radijo imtuvo, magnetofono ar kitaip trikdyti keleivių rimtį.

10. Ekipažas turi teisę:

10.1. įspėti keleivius be bilieto ar atsisakiusius įsigyti bilietą apie keleivio pareigų pažeidimą;

10.2. įspėti neblaivius, apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), su nešvariais drabužiais ar draudžiamu vežti bagažu keleivius;

10.3. laikinai nutraukti reisą, esant neišvažiuojamiems keliams ir sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai pranešęs vežėjui.

11. Ekipažas privalo:

11.1. laikytis grafiko, nustatytų maršrutų trasų ir eismo tvarkaraščių, pranešti keleiviams apie galimą ar būtiną maršruto trasos pakeitimą;

11.2. būti rūpestingas, atidus ir paslaugus, skelbti stotelių pavadinimus autobusuose, kuriuose sudarytos techninės galimybės, keleiviui pasiteiravus, informuoti apie mokėjimo už važiavimą tvarką ir kelionės maršrutą;

11.3. ypatingą dėmesį skirti keleiviams su negalia, padėti jiems įlipti / išlipti į / iš transporto priemonę (-ės);

11.4. kelionės metu turėti privalomus ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus.

11.5. privalo sustoti kaip įmanoma arčiau šaligatvio, kelkraščio, kad keleiviams būtų patogiau įlipti į transporto priemonę ar išlipti iš jos. Jei viešojo transporto stotelėje laukia asmuo su negalia vežimėlyje, skirtame asmeniui su negalia, vairuotojas ar kitas ekipažo narys privalo pasirūpinti šio keleivio patekimu į autobusą – panaudoti transporto priemonėje įrengtas pagalbines priemones: pandusą, platformą, keltuvą ar kitą priemonę.

12. Keleivis turi teisę:

12.1. užimti laisvą sėdimą vietą;

12.2. nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų, jei jie neužima atskiros sėdimos vietos, naudotis lengvatomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme;

12.3. nemokamai vežti bagažą ir gyvūnus pagal Taisyklių VII ir VIII skyriuose nurodytas sąlygas.

12.4. vežtis dviračius autobuso salone neįgaliesiems asmenims skirtoje vietoje autobuso viduryje. Jei vieta, skirta neįgaliems asmenims su vežimėliais ar keleiviams su vaikų vežimėliais, yra užimta, dviračio vežti negalima. Keleivis, norintis vežti dviratį ar paspirtuką,į autobusą įlipa paskutinis. Į autobusą norint įlipti keleiviui su neįgaliojo vežimėliu, dviratį vežantis keleivis privalo užleisti neįgaliajam skirtą vietą.

14.5. vežtis paspirtukus ir elektrinius paspirtukus, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW ir kurių didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h (toliau– paspirtukas), riedžius, riedlentes ir kitas nedideles mikromobilumo priemones. Keleiviai turi juos vežti sulenktus į transportavimo padėtį, jei tai leidžia priemonės konstrukcija. Dviratį, paspirtukąar kitą nedidelę mikromobilumo transporto priemonę vežantis keleivis atsako už išteptus kitų keleivių drabužius, daiktus, taip pat dėl jų vežimo kylančios grėsmės  kitų keleivių saugumui ir autobuso salono apgadinimą.

14.6. Vežtis dviratį, paspirtuką, riedį, riedlentę ir kitą nedidelę mikromobilumo priemonę tik įsitikinus, kad transporto priemonė švari ir jos transportavimas netrukdys saugiai ir komfortiškai kitų keleivių kelionei. Jei kelionės metu neužtikrinama anksčiau nurodyta sąlyga, dviratį, paspirtuką, ar kitą nedidelę mikromobilumo priemonę vežantis keleivis privalo išlipti artimiausioje stotelėje, priešingu atveju kontrolierius ar vairuotojas turi teisę jį išlaipinti.

14.7. Keleivis 12 punkte nustatytu būdu / atvejais gali nemokamai vežti tik vieną dviratį, paspirtuką ar kitą nedidelę mikromobilią transporto priemonę.

13. Keleivis privalo:

13.1. įsigyti bilietą, įsigijus bilietą su nuolaida, turėti galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą;

13.2. saugoti bilietą iki kelionės pabaigos, pateikti jį kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;

13.3. pasirūpinti savo ir vežamų daiktų saugumu, jei yra laisvų vietų, atsisėsti, stovint laikytis už autobuse įrengtų turėklų, nesiremti į važiuojančio autobuso duris, netrikdyti vairuotojui dešinės pusės matomumo stovint arti priekinių autobuso durų, išlipant nepalikti asmeninių daiktų;

13.4. prisiimti atsakomybę už sąmoningą ar nesąmoningą veikimą, kurio metu nukentėjo kitų keleivių ar vežėjo turtas;

13.5. vykdyti teisėtus kontrolieriaus ir ekipažo reikalavimus.

14. Keleiviams draudžiama:

14.1. važiuoti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), skleidžiantiems aitrų kvapą, apsirengusiems nešvariais drabužiais, tepti ir gadinti autobuso išorę ir vidų, laikyti kojas ant sėdynių, leisti ant sėdynių stovėti vaikams, sodinti gyvūną arba dėti bagažą;

14.2. rūkyti, valgyti, gerti (išskyrus skysčius iš specialiai gėrimams pritaikytų sandarių indų), įsinešti skysčius nesandariuose induose, šiukšlinti, triukšmauti, garsiai leisti muziką ir kitaip trukdyti ekipažui, keleiviams arba kitokiais veiksmais pažeisti viešąją tvarką;

14.3. važinėti po autobuso saloną su vežamais paspirtukais, riedlentėmis, riedžiais, riedučiais ir kitomis mikromobilumo priemonėmis;

15. Vežėjas, ekipažas ir keleiviai už šių Taisyklių pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

BILIETŲ REKVIZITAI, JŲ PARDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

16. Vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų vežėjai, teikdami viešąsias keleivių vežimo paslaugas, privalo taikyti Savivaldybės tarybos nustatytus tarifus, o ekipažas – parduoti bilietus. Vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutuose, jei vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrute naudojama bilietų sistema, integruota į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą, Savivaldybės administracijos sprendimu gali būti netaikoma pareiga ekipažui parduoti bilietus, jei užtikrinamas bilietų pardavimas kitais bilietų platinimo būdais arba jei Savivaldybės taryba priima sprendimą dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio miesto ir (ar) priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutais. Vieno reiso metu visiems keleiviams taikomas vienodo dydžio tarifas vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutuose, išskyrus atvejus, kai vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrute naudojama bilietų sistema, integruota į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą, pagal vežėjo nustatytą ir viešai skelbiamą kainodarą už tą patį nuvažiuotą atstumą, o Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos taikomos nuo visos bilieto kainos ar nuo bilieto kainos, gautos pritaikius kitas nuolaidas.

17. Draudžiama parduoti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto, kasos aparatu išspausdinti bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida nesant keleivių arba išspausdinti viename biliete dviejų ar daugiau bilietų su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida duomenis.

18. Keleivis privalo saugoti bilietą iki kelionės pabaigos ir jį pateikti, jeigu ekipažas, kontroliuojantis ar prižiūrintis asmuo to pareikalauja, o kai naudojamas elektroninis bilietas, pateikiama elektroninio bilieto skaitmeninė arba fizinė kopija.

19. Bilietų kontrolės lapas gali būti nepildomas, jei bilietų pardavimo įrangos sistemoje yra techninių galimybių atspausdinti arba vizualiai ekrane parodyti informaciją apie ekipažo parduotus bilietus. Bilietų kontrolės lapas nenaudojamas vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose ir tais atvejais, kai vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrutuose bilietams parduoti naudojamas kasos aparatas. Bilietų kontrolės lapai nenaudojami vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutuose, integruotuose į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą.

20. Vienkartiniuose vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutų bilietuose turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas ir kodas, kompetentingos įstaigos suteiktas maršruto numeris ir pavadinimas, kelionės bilieto numeris, išvykimo data, išvykimo laikas, bilieto kaina, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma. Terminuotuose vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutų bilietuose turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas, bilieto serija, numeris, bilieto kaina, bilieto galiojimo terminas, o terminuotuose vardiniuose vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutų bilietuose – ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme arba Savivaldybės tarybos nustatytos nuolaidos dydis procentais. Autobusuose vežėjai privalo naudoti kasos aparatus, numatytus Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 redakcija).

21. Parduodant vienkartinius elektroninius bilietus važiuoti ir (ar) vežti bagažą vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo pavadinimas, važiavimo kaina ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma. Parduodant terminuotus elektroninius bilietus važiuoti vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo pavadinimas, važiavimo kaina, bilieto galiojimo terminas. Parduodant terminuotus (vardinius) elektroninius bilietus važiuoti vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo pavadinimas, važiavimo kaina, bilieto galiojimo terminas, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais.

22. Vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršruto bilietas galioja tik tą dieną ir tam reisui, į kurį jis parduotas.

23. Į vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutą bilietai parduodami autobuse. Bilietai keleiviams parduodami neribojant jų skaičiaus, tačiau neviršijant autobuso techniniuose duomenyse numatytų talpos normų.

24. Ekipažas bilietus keleiviams privalo parduoti iš karto, jiems įlipus į autobusą. Draudžiama išvažiuoti iš autobusų stoties ir stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų visiems autobuse esantiems keleiviams. Šios nuostatos netaikomos Taisyklių 16 punkte numatytu atveju, kai ekipažas bilietų neparduoda.

25. Keleivis gali grąžinti terminuotą ar terminuotą vardinį vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršruto bilieto (atsisakyti terminuoto ar terminuoto vardinio elektroninio bilieto) nesibaigus jo galiojimo terminui. Keleiviui grąžinama pinigų suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

S = (K : T x L) x 0,75,

kur:

S – grąžintina pinigų suma;

K – bilieto įsigijimo kaina;

T – bilieto galiojimo terminas (skaičiuojamas dienomis);

L – nepanaudota bilieto termino dalis (skaičiuojama dienomis).

26. Šių Taisyklių 25 punkte numatytu atveju (išskyrus kompensaciją) pinigus keleiviui grąžina vežėjas. Pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo ir bilieto pateikimo arba elektroninio bilieto atsisakymo dienos. Už bilietus sumokėtos sumos keleiviams grąžinamos, pervedant lėšas į prašyme nurodytą sąskaitą.

VI SKYRIUS

KELEIVIŲ VEŽIMAS

27.Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami autobusų stotyse ir stotelėse, numatytose eismo tvarkaraščiuose. Galinėse ir tarpinėse autobusų stotyse keleiviai išlaipinami atvykimo aikštelėje.

28. Asmenys su negalia kartu su vežimėliais, skirtais asmenims su negalia, taip pat vaikai kartu su vaikų vežimėliais turi būti vežami autobusais, išskyrus atvejus, kai vežimėlis, skirtas asmeniui su negalia, ar vaiko vežimėlis netelpa į autobuso saloną ar bagažinę. Vežimėlio, skirto asmeniui su negalia, ir vaiko vežimėlio vežimas neapmokestinamas.

29. Asmuo su negalia turi teisę važiuoti autobusais su šunimi pagalbininku tik turėdamas dokumentą, patvirtinantį šuns pagalbininko akreditaciją, ir dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo pagalbininkas vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos.

30. Keleiviai turi būti informuojami apie pareigą pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas gamykliškai, o stovint – laikytis už turėklų.

31. Rekomenduojama autobuso, kuriuo keleiviai vežami vietinio (vietinio ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, salono temperatūra žiemos laikotarpiu yra nuo 5 iki 15 °C, o vasaros laikotarpiu – nuo 18 iki 28 °C.

VII SKYRIUS

BAGAŽO VEŽIMAS

32. Autobuso salone kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieną rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 60x40x20 cm arba bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm. Mokiniai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei šiame punkte nurodyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą. Paspirtukai vežami tik sulankstyti kaip rankinis bagažas, jei atitinka šiame punkte nurodytus matmenis ir yra švarūs.

33. Keleivis, įsigijęs antrą vienkartinį popierinį arba vienkartinį elektroninį bilietą, gali vežti antrą rankinį bagažą, kurio matmenys ne didesni kaip 60x40x20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm. Tokiu atveju bilietas parduodamas be nuolaidos, neatsižvelgiant į tai, kad keleivis turi teisę į Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytas nuolaidas.

34. Autobuso salone draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstančias, skleidžiančias aitrų kvapą, lakias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, šaudmenis, daiktus, kurie gali sutepti autobuso apmušalus arba keleivių drabužius.

35. Už vežamo bagažo saugumą atsako keleivis.

VIII SKYRIUS

GYVŪNŲ VEŽIMAS

36. Keleivis turi teisę nemokamai vežti gyvūną specialiame narve (gali būti rankinė), kurios matmenys ne didesni kaip 60x40x20 cm arba kurios bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm.

37. Gyvūnui priteršus autobuso saloną, keleivis, vežantis gyvūną, privalo nedelsdamas išvalyti suteptą salono vietą.

38. Keleivis atsako už jo vežamų gyvūnų sukeltą žalą kitų keleivių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, ramybei ir privalo ją atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Viešuoju transportu vežamas gyvūnas neturi trikdyti kitų keleivių. Jei vežamas gyvūnas trikdo keleivius ir jie yra nepatenkinti, asmuo su gyvūnu turi išlipti iš viešojo transporto priemonės artimiausioje stotelėje.

IX SKYRIUS

RASTI DAIKTAI

40. Vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutų autobusų salonuose rastus daiktus ekipažas perduoda į vežėjo nustatytą vietą.

41. Ekipažas, radęs arba keleiviui jam pateikus paliktus daiktus, juos registruoja rastų daiktų priėmimo–grąžinimo žurnale, kuriame apibūdina šiuos daiktus ir nurodo radimo aplinkybes. Rasti dokumentai, ginklai, šaudmenys nedelsiant perduodami policijai.

42. Jei rasti daiktai dėl ilgo laikymo gali sugesti ar prarasti dalį vertės, po 24 valandų nuo daikto perdavimo privaloma imtis priemonių, kad daiktas, esant galimybei, būtų realizuotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, o už jį gauti pinigai išsaugoti pametusiam ar kitaip praradusiam daiktą asmeniui. Jeigu nėra galimybės daiktą realizuoti, jis sunaikinamas, tai įforminant aktu.

43. Jeigu pametęs daiktą asmuo nepaaiškėja per 6 mėnesius, rastas daiktas neatlygintinai pereina vežėjo, kuris saugojo rastą daiktą, nuosavybėn su sąlyga, kad šis sutinka atlyginti rasto daikto išlaikymo ir kitas su rastu daiktu susijusias išlaidas, jei radinį saugojo ne jis. Jeigu daiktą radęs vežėjas nesutinka kompensuoti tokių išlaidų, radinys neatlygintinai perduodamas valstybės nuosavybėn, o šiam vežėjui atlyginamos su radiniu susijusios turėtos išlaidos. Jeigu asmuo, pametęs daiktą, kuris buvo realizuotas kaip greitai gendantis, nepaaiškėja per 6 mėnesius nuo daikto radimo dienos, už realizuotą daiktą gauti pinigai perduodami radusio vežėjo nuosavybėn, išskaičiavus sumą, panaudotą radiniui išlaikyti, parduoti ir paskelbti apie radimą.

44. Rasti daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias pagrįstas išlaidas. Jeigu rasto daikto savininkas paaiškėja po to, kai daiktas jau buvo parduotas, savininkui grąžinami už daiktą gauti pinigai, išskaičiavus sumą, panaudotą radiniui išlaikyti, parduoti ir paskelbti apie jo radimą.

X SKYRIUS

KELEIVIŲ ĮLAIPINIMAS IR IŠLAIPINIMAS

45. Keleiviai autobuso laukia stotelėse ir gali įlipti ar išlipti tik jam visiškai sustojus.

46. Į stotelėje sustojusį autobusą įlipama pro priekines autobuso duris (išskyrus asmenis su neįgaliųjų ar vaikiškais vežimėliais) ir išlipama pro galines ir priekines autobuso duris. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl nemokamo keleivių vežimo miesto ir (ar) priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutais, įlipama ir išlipama pro priekines ir galines autobuso duris.

47. Keleiviai vietą turi užimti taip, kad netrukdytų kitiems keleiviams, o privažiavę reikalingą stotelę, priartėti prie priekinių ar galinių autobuso durų ir, autobusui sustojus, nedelsdami išlipti.

XI SKYRIUS

VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ POREIKIO NUSTATYMAS

48.     Savivaldybės gyventojų susisiekimas tarp aplinkinių vietovių ir Kelmės, kaip administracinio vieneto, centro užtikrinamas Vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Savivaldybės finansines galimybes. Vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutai nustatomi, keičiami ir (ar) panaikinami bei maršrutų sąrašas tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

49.     Vietinis susisiekimas organizuojamas tokiais kelias ir gatvėmis, kurių būklė atitinka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747 „Dėl Reikalavimų gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, patvirtinimo“ (su tolimesniais pakeitimais) patvirtintus reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas.

50.     Nustatant naują vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutą arba keičiant esamą maršrutą, nurodomas jo pavadinimas ir numeris, reiso numeris, išvykimo ir grįžimo laikai, darbo laikas maršrute ir bendras maršruto trasos ilgis.

51.     Naujas Vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutas nustatomas, kai keleivių susisiekimo negalima užtikrinti pakeičiant vežimo sąlygas (trasą, dažnį, laiką, transporto priemonių talpą) esamuose maršrutuose.

52.     Autobusų išvykimo dažnumas nustatomas, atsižvelgiant į keleivių srautus ir į poreikį atvežti (parvežti) į (iš) švietimo ir mokslo įstaigų mokinius.

53.     Esantys Vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutai keičiami, atsižvelgiant į veiklos efektyvumą, gyventojų poreikius, sezoniškumą ir kitas objektyvias aplinkybes.

54.     Planuojant naujus ar koreguojant esamus vietinio susisiekimo maršrutus, prioritetas teikiamas mokinių atvežimui (parvežimui) į (iš) švietimo ir mokslo įstaigas.

XII SKYRIUS

AUTOBUSŲ STOČIŲ STEIGIMAS

55.  Savivaldybės teritorijoje steigiamos autobusų stotys, kurių pagrindinė paskirtis – aptarnauti keleivius, vykstančius reguliariaisiais reisais vietinio (miesto, priemiestinio), tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, organizuoti autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą ir tarpreisinį poilsį, kontroliuoti autobusų išvykimo ir atvykimo laiką, parduoti keleiviams bilietus, teikti jiems informaciją ir bagažo saugojimo paslaugas. Ši pagrindinė autobusų stočių paskirtis negali būti keičiama. Autobusų stotis gali būti juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys.

56.  Autobusų stotis gali steigti Savivaldybė, fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Autobusų stočių priežiūrą atlieka Transporto saugos administracija. Autobusų stočių valdytojai turi sudaryti visiems vežėjams vienodas sąlygas ir rinkodarą naudotis autobusų stočių infrastruktūra.

57.  Savivaldybėje autobusų stotys steigiamos tik Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose vietose.

58.  Fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, norėdami steigti autobusų stotį Savivaldybėje, turi gauti Savivaldybės tarybos sutikimą.

59.  Steigiamose autobusų stotyse viso stoties darbo metu turi veikti:

59.1.  keleivių įlaipinimo / išlaipinimo peronai;

59.2.  atskira dispečerinė tarnyba;

59.3.  autobusų stovėjimo tarp reisų aikštelės;

59.4.  sanitariniai punktai;

59.5.  keleivių laukiamoji salė ir patalpos autobusų stoties personalui;

59.6.  bagažo saugykla.

60.  Keleiviams aptarnauti, autobusų stoties personalo darbui ir reguliariam autobusų eismui užtikrinti autobusų stotyje autobusų stoties darbo metu turi būti teikiamos šios paslaugos:

60.1.  bilietų pardavimo į tos pačios dienos reisus ir (ar) iš anksto;

60.2.  autobusų eismo organizavimo (dispečerinės);

60.3.  informacijos teikimo;

60.4.  bagažo saugojimo.

60. Autobusų stotys turi turėti Vyriausybės nustatytus bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms atitinkančią interneto svetainę, kurioje skelbiama keleiviams ir vežėjams aktuali informacija apie stoties veiklą, reisų tvarkaraščius ir jų pakeitimus.

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ar panaikinamos Savivaldybės tarybos sprendimu.

____________________

Scroll to Top
Skip to content