Viešieji pirkimai

UAB „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 14 d Nr. VP-8

Kelmė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr.-1-1491 (Žin., 1996, Nr.84-2000;2006, Nr.4-102;2008, Nr.81-3179; 2013, Nr.112-5575) 85 straipsnio 2 ir 3 dalimi:

 1. P a k e i č i u supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas direktoriaus 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.VP-5 „dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

2.P r i p a ž į s t u netekusiu galios direktoriaus 2010 m. kovo 29 dienos įsakymą Nr.VP-5 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ ir juo patvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.

3.Šio įsakymo kontrolę p a s i l i e k u sau.

 

Direktorius      Arūnas Butkus

2015 m. SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

2017 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2018 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APRAŠAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

2018 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

2019 m. PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMAS