Viešieji pirkimai

UAB „KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 14 d Nr. VP-8

Kelmė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr.-1-1491 (Žin., 1996, Nr.84-2000;2006, Nr.4-102;2008, Nr.81-3179; 2013, Nr.112-5575) 85 straipsnio 2 ir 3 dalimi:

 1. P a k e i č i u supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas direktoriaus 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.VP-5 „dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

2.P r i p a ž į s t u netekusiu galios direktoriaus 2010 m. kovo 29 dienos įsakymą Nr.VP-5 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ ir juo patvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.

3.Šio įsakymo kontrolę p a s i l i e k u sau.

 

Direktorius      Arūnas Butkus

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS